vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Máy sục khí ao, tạo oxi hòa tan, năng lượng mặt trời, thiết bị ngoại vi kèm theo 1205
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

PHẦN I: CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ CẦN SỬ DỤNG 

- Thông tin công nghệ/thiết bị cần sử dụng: MÁY SỤC KHÍ AO, TẠO OXY HOÀ TAN, NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, THIẾT BỊ NGOẠI VI KÈM THEO

- Hình thức: Chuyển giao công nghệ.

- Hợp tác với các chuyên gia đến làm việc tại doanh nghiệp: trong nước 

- Công nghệ/thiết bị có áp dụng Luật Sở hữu trí tuệ hay không: Có

- Công nghệ/thiết bị thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao 

PHẦN II: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Kính đề nghị cơ quan/đơn vị chuyển giao công nghệ, cung cấp trang thiết bị phù hợp với nhu cầu, giới thiệu tiếp cận với sản phẩm tiên tiến phục vụ chức năng, nhiệm vụ.